Правила на програма за лоялност „TiBuy“.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Настоящите Правила на Програма за лоялност „TiBuy” („Правилата“) са неделима част от Условията за ползване, съответно използваните по-долу термини, изписани с главни букви, имат значението и смисъла описан в т. 1.2. от Условията за ползване.
  • Програмата за лоялност („Програмата“) е консолидирана програма за лоялност на потребители, организирана и администрирана от ТиБай ЕАД, както е идентифицирано по-долу, обединяваща в себе си участието на Партньори – търговци и производители на стоки и услуги и Клиенти – физически лица, крайни потребители на предлаганите от Партньорите стоки и/или услуги, където:
   • Всеки от Партньорите може да участва в Програмата като Начисляващ партньор (начисляващ Бонусни точки, под формата на търговска отстъпка от бъдещи покупки, при закупуване, в рамките на Програмата за лоялност, на предлаганите от него стоки/услуги от Клиент, които се начисляват на Клиента в неговия Профил и/или като Отписващ партньор (предоставящ търговска отстъпка от продажната цена, на предлаганите от него стоки/услуги, под формата на Бонусни точки отписвани от Профила на клиента);
   • Всеки от Клиентите, пазаруващ в рамките на Програмата, получава в своя Профил Бонусни точки от Начисляващ партньор, респективно получава търговска отстъпка от продажната цена на стока/услуга, купувана от всеки от Отписващите партньори участници в Програмата, когато използва / отписва Бонусни точки от своя Профил.
  • Организатор („Оператор“) на Програмата за лоялност е „ТиБай“ ЕАД, ЕИК 206489219, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54, e-mail: hello@tibuy.bg ; Интернет страница: www.tibuy.bg ; телефон: 070011176; 070011175
  • Програмата за Лоялност стартира от 10.2021 г.
 1. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ НА ИЗЧИСЛЕНИЕ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
  • Операторът систематизира информацията за Програмата за лоялност в Приложението и в Сайта.
  • В рамките на Програмата Клиентът, при изпълнение на условията по т. 2.4 по-долу, получава право да се възползва от следните видове поощрениия:
   • Начисляване на Бонусни точки по инициатива на Начисляващ партньор;
   • Използване на Бонусни точки с премиален (нарастващ) коефициент в рамките на специални маркетингови акции, провеждани от Оператора и Партньорите;
   • Други видове поощрения в рамките на действащото законодателство на Република България.
  • Идентифициране на Клиента като участник в Програмата.
   • Клиентът използва Уникален идентификатор (УИД) за идентификация на операциите, извършвани от него в рамките на Програмата. Участниците в Програмата за лоялност се споразумяват, че идентификацията с УИД представлява обикновен електронен подпис, който има силата на саморъчен подпис в рамките на взаимоотношенията между тях по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
   • УИД се предоставя на Клиента с активирането на Приложението или Картата по реда на т. 1.5 от Условията. Операторът едностранно определя и други начини за предоставяне на УИД, както и носителят, на който УИД ще бъде съхраняван;
   • УИД се активира по реда на т. 1.6 от Условията.
  • Правила за начисляване на Бонусни точки:
   • Регистрирането (начисляване и отписване) на Бонусни точки в Профила на Клиента се извършва при изпълнение на следните условия:
  • Клиентът да е извършил покупка на стока/услуга в обект на Партньор, участващ в Програмата като Начисляващ партньор и при извършването на покупката Клиентът да се е идентифицирал със своя УИД пред Начисляващия партньор;
  • При покупка на стока в търговски обект, който не участва в Програмата за лоялност, но Операторът и производителят или търговският представител на производителя на закупената стока, са организирали съвместна маркетингова кампания в рамките на програмата за лоялност, Клиентът да е сканирал с Приложението касовата бележка или фактурата доказваща извършената покупка.
   • Изчисляване на Бонусни точки:
  • 1 (една) Бонусна точка = 1 (един) лев;
  • Броят на Бонусните точки, начислявани и/или отписвани от Партньори на Програмата за лоялност, се определя като процент от обозначената продажната цена на стоката/услугата. При изчисление на точния размер на Бонусните точки, който трябва да бъде начислен на Клиента, се прилага правилото за закръгляне на резултата до втория знак след десетичната запетая;
  • При операция с Отписване на Бонус точки, за стойността на отписаните точки не се извършва начисляване на Бонус точки. Само за частта платена в брой, или с друго платежно средство.
  • Всеки от Партньорите на Програмата за лоялност самостоятелно определя размера на процента, който ще се прилага при изчисление на Бонусната точка. Възможно е размерът на процента да бъде различен за всяка една стока/услуга предлагана от Партньора на Програмата за лоялност и за всеки от неговите обекти за продажба;
  • Партньорите на Програмата за лоялност могат да променят размера на процента, който ще се прилага при изчисление на Бонусната точка, без да уведомяват Клиента. Операторът полага усилия да отрази промяната незабавно на приложимия процент в Приложението и Сайта;
   • Срокът за отразяването на начислените Бонусни точки в Профила на Клиента зависи от техническите особености на взаимодействието с всеки конкретен Партньор. Клиентът не може да ползва (отписва) Бонусни точки, преди тяхното отразяване в Профила му.
  • Ограничения при начисляването на Бонусни точки
   • Операторът има право да определя лимити за максималния брой Бонусни точки, които могат да бъдат начислявани на Клиенти на Програмата за лоялност, както в рамките на определен период от време, така и като цяло за целия период на участието им в Програмата за лоялност. Актуалният размер на приложимите лимити е посочен тук.;
   • Ако броят на начислените Бонусни точки достигне зададения лимит, допълнително начисляване на Бонусни точки през текущия период не се извършва;
   • Операторът има право да определя периода на валидност на начисляваните Бонусни точки. В случай на изтичане на срока на валидност, натрупаните Бонусни точки ще бъдат анулирани без изплащане на компенсация под каквато и да е форма.
  • Анулиране/Възстановяване на начислени/отписани Бонусни точки при отмяна на покупка:
   • Ако Клиентът отмени извършена от него покупка (отказ и/или рекламация на закупената стока и/или услуга) от обект на Партньор и в рамките на Програмата за лоялност, при което по негова Бонусна сметка са му били начислени вече Бонусни точки, Операторът дерегистрира начислените за тази покупка Бонусни точки. Ако по Бонусната сметка на Клиента няма достатъчно Бонусни точки за извършване на операцията по дерегистриране (Бонусните точки, начислени за отменената покупка, вече са използвани – изцяло или част от тях), Партньорът ще удържи паричния еквивалент на Бонусните точки (изцяло или само част от тях) от сумата, която дължи за възстановяване на Клиента;
   • Ако Клиентът отмени покупка (отказ и/или рекламация на закупена стока и/или услуга), при която от негова Бонусна сметка са били отписани Бонусни точки, Операторът възстановява отписаните за отменената покупка Бонусни точки в Профила на Клиента;
   • Когато извършва операция по отмяна на покупка, Клиентът е длъжен да се идентифицира, като използва УИД, който е бил използван в първоначалното извършване на покупката (не може да използва негово УИД активирано с друг мобилен номер). В случай че Клиентът не се идентифицира пред Партньора по реда описан в предходното изречение, Операторът има право да не възстановява Бонусните точки съгласно т. 2.6.2 по-горе;
   • Ако Бонусните точки са начислени на Клиента в резултат на злоупотребата му с възможностите, предоставени по Програмата за лоялност, Операторът има право, без да предупреди Клиента, да анулира напълно или частично всички Бонусните точки на Клиента без заплащане на компенсация под каквато и да е форма.
   • Операторът има право да налага ограничения върху начисляването на Бонусни точки при извършване на операции от определен тип и в други случаи по преценка на Оператора. Информация за ограниченията се публикува от Оператора на Сайта.
   • Операторът има право да налага ограничения върху начисляването на Бонуси. Ако в резултат на изчисляването на Бонусните левове не е получено кръгло число, тогава цялата част съответства на паричната единица (български лев), а дробната част – на разменната монета (българска стотинка).
  • Право на информация
   • Клиентът може да получи информация за количеството на Бонусните точки достъпвайки своя Профил в Приложението или Сайта, или като се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на Оператора;
   • В случай на грешно регистриране (начисляване / отписване) на Бонусни точки, Операторът има право да извърши корекция самостоятелно, без предварително уведомяване от Клиента.
  • Правила за отписване на Бонусни точки.
   • Начислените Бонусни точки могат да бъдат използвани от Клиента като търговска отстъпка при закупуване на стока/услуга в обект на Отписващи партньори. За да използва Бонусните точки, Клиентът трябва да се идентифицира пред Отписващия партньор с УИД.
   • Клиентът може да използва неограничен размер от начислените в Профила му Бонусни точки за заплащане на стока/услуга на Отписващ партньор. Ако техническите особености на работата на конкретен Отписващ партньор не позволяват да се извърши отписване на общо основание, при такива Отписващи партньори може да действа специален начин за отписване на Бонусни левове.
   • Бонусните точки се отписват, като се вземе предвид оставащият срок на валидност на Бонуссните точки. Първо се отписват Бонусните точки с най-краткия оставащ срок на валидност.
  • Други условия
   • Всички операции, идентифицирани с активиран УИД, се считат за извършени от Клиента, активирал този УИД. Клиентът самостоятелно осигурява съхраняването на УИД. Операторът не носи отговорност за неразрешени действия на трети лица, които са получили достъп до УИД на Клиента.
   • Бонусните точки и Допълнителните Бонусни точки на Клиента не могат да бъдат прехвърляни на друго лице или обединени с Бонусни точки / Допълнителни Бонусни точки на друго лице, независимо дали това лице е Клиент на Програмата за лоялност или не.
   • Настоящите Правила подлежат на изменение от Оператора по всяко време, за което Операторът уведомява Партньорите и Клиента в 7-дневен срок от изменението на Общите условия в неговия Профил или по e-mail адрес. Измененията влизат в сила за Партньорите от момента на уведомяването.

Клиентът може в 30-дневен срок писмено да се откаже от участие в Програмата за лоялност по реда на т. 3.2.1. или да поиска да продължи уастието си при старите условия, в който случай може да продължи да използва натрупаните в Профила си бонус точки, но в него не могат да бъдат начислявани нови Бонус точки.

Одобрени с Решение на Съвета на Директорите на ТиБай ЕАД от 01.10.2021 г.