Условия за ползване

I. Общи положения

Настоящите Условия уреждат реда и начина за използването на мобилно приложение “TiBuy” (Приложението) и/или интернет страницата www.tibuy.bg (“Сайтът“) , чрез които „ТиБай“ ЕАД (Операторът) предоставя електронно (дистанционно) услугите, описани в раздел II. Приложението е изключителна собственост на „ТиБай“ ЕАД. Настоящите Условия се прилагат към всички функционалности, които Приложението и/или Сайтът предоставят.

1.1. Информация за доставчика на услуги, предоставяни чрез Приложението и/или Сайтът:

Наименование: „ТиБай” ЕАД
Седалище/адрес за управление и кореспонденция/електронен адрес за комуникация: гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54
e-mail: hello@tibuy.bg; Интернет страница: www.tibuy.bg ;
телефон: 070011175 / 070011176
ЕИК / регистрация по ДДС: 206489219 / BG 206489219
Органи, осъществяващи контрол върху дейността 4.6.1. Комисия за защита на потребителите (КЗП), със седалище и адрес за кореспонденция: гр.София, 1000, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, телефон на потребителя: 0700 111 22, интернет страница: www.kzp.bg.

1.2. За целите на тези Условия и на Правилата на Програмата за лоялност, следните изрази ще имат следното значение:
i) “Бонусна точка” е условна единица, позволяваща да се приложи механизма за изчисляване в съответствие с Правилата на Програмата за лоялност. Бонусните точки се използват само за целите на Механизма за изчисляване и не се считат и не могат да се приемат за вид актив, доход, платежни средства, електронни пари, ценни книги, както и не могат да се прехвърлят или наследяват, нито да се разменят за парични средства;
ii) „Договор“ са тези Условия и Правилата на Програмата за лоялност на „TiBUY”, които уреждат правата и задълженията на Оператора и Клиента при участието на Клиента в Програмата за лоялност;
iii) „Допълнителни Бонусни точки“ са Бонусни точки натрупвани в Профила на Клиента за сметка на Партньорите с цел популяризиране Програмата за лоялност сред Клиентите;
iv) „Клиент“ е всяко дееспособно физическо лице активирало своя УИД;
v) „Карта на Клиент“ („Карта“) е пластичен (пластика) носител на информацията отразяваща УИД на Клиента. С Картата Клиентът се идентифицира пред Партньори на Програмата за лоялност;
vi) „Натрупване“ („Начисляване“) на Бонусни точки е операция по регистрирането на Бонусни точки в Профила на Клиента, съгласно Правилата на Програмата за лоялност, за извършена покупка на стока и/или услуга от обект на Начисляващ партньор, при което, с цел поощряване на Клиента, Начисляващият партньор начислява Бонусни точки, а Операторът регистрира в Профила на Клиента увеличение със същия брой Бонусни точки. Начисляване не се извършва за стойността на Отписани Бонус точки.
vii) „Начисляващ партньор“ е Партньор, който в рамките на реализация на Програмата за лоялност, предоставя Бонусни точки (под формата на търговска отстъпка от бъдещи покупки), начислявани на Клиента за извършени от него покупки в обекти на Начисляващия партньор;
viii) „Обекти на Партньора“ („Обекти“) са всички точки за продажба на стоките и/или услугите на Партньори на Програмата за лоялност, включително онлайн магазини и автомати за самообслужване (вендинг машини);
ix) „Оператор“ (така както е идентифициран в т. 1.1 по-горе) е дружество, което организира Програмата за лоялност и притежава правата да оперира с Програмно-техническа инфраструктура на Оператора за управление на Програмата за лоялност;
x) „Отписване“ („Използване“) на Бонусни точки, е операция по регистриране на Бонусни точки в Профила на Клиента, съгласно Правилата на Програмата за лоялност, за извършена продажба на стока и/или услуга от обект на Отписващ партньор, при което Отписващият партньор приема заплащането на цялата или част от продажната цена с Бонусни точки, а Операторът регистрира в Профила на Клиента намаление със същия брой Бонусни точки;
xi) „Отписващ партньор“ е Партньор, който в рамките на реализация на Програмата за лоялност, отписва начислените на Клиента Бонусни точки (предоставя на Клиента търговска отстъпка от продажната цена на стоката и/или услугата, чрез отписване на Бонусни точки);
xii) „Паричен еквивалент“ е паричната равностойност на Бонусната точка, представена в български левове (BGN), която сума Партньорът предоставя като търговска отстъпка на Клиента, а Операторът регистрира съответния брой Бонусни точки в Профила на Клиента, при условията на Правилата на Програмата за лоялност;
xiii) „Партньор“ е юридическо лице извършващо търговска или друга стопанска дейност на територията на България, участник е в Програмата за лоялност и притежава един или няколко обекта за продажба на стоки и/или услуги, включително и онлайн магазин;
xiv) „Правила на Програмата за лоялност (Правилата)“ са правилата за организиране и участие на Клиенти в Програмата за лоялност, публикувани тук;
xv) „Приложение на Оператора“ е мобилно приложение „TiBuy”, което може да бъде изтеглено от AppStore и GooglePlay и инсталирано на мобилно устройство на Клиент;
xvi) „Програма за лоялност“ е Програмата за лоялни потребители „TiBuy“ изградена като система за начисляване (натрупване) и отписване (използване) на Бонусни точки, която се администрира от програмно-техническата инфраструктура на Оператора;
xvii) „Програмно-техническа инфраструктура на Оператора“ е комплекс от софтуерни и технически решения (включващи Приложението и Сайта на Оператора), които автоматизират обмяната на информация между Партньори, Оператора и Клиента и администрирането на Програмата за лоялност. Служи само за реализацията на процесите в Програмата за лоялност, като всички права върху всеки един от компонентите на програмно-техническа инфраструктура са собственост на Оператора или същият разполага с правото да ги използва за описаните цели.
xviii) „Профил на Клиента“ е личният електронен профил на Клиента в Програмата за лоялност на Оператора, активиран в Сайта или Приложението на Оператора и където в електронна форма се регистрира и съхранява информацията за натрупаните и използвани Бонусни точки, както и друга информация, необходима за целите на Програмата за лоялност ;
xix) „Сайт на Оператора“ е електронната страница на Оператора www.tibuy.bg
xx) „Уникален идентификатор“ (УИД) е специално генерирана в Програмата за лоялност последователност от символи или графики, която позволява да се отчитат извършваните в рамките на Програмата действия на Клиента. УИД може да бъде съхраняван като информация на различни носители, като: карта (включително банкова карта със съвместно брандиране), като бар-код, QR-код, на Приложението и на други трайни носители по преценка на Оператора;

Технически изисквания

1.3. За нормална употреба на Приложението, мобилното устройство (смартфон или таблет) трябва да притежава версия на операционна система Android 4.1 или iOS 9 или всяка последваща, както и подсигурена мобилна или безжична (WiFi) Интернет връзка. В случай че не е подсигурен съответния софтуер, хардуер и интернет връзка, ползването на Приложението ще бъде възпрепятствано или невъзможно. За нормална употреба на Сайта е необходимо да бъде подсигурена интернет връзка.
Авторски права
1.4. Всички аспекти на Приложението и Сайта на Оператора, включително техния дизайн, съдържание, имена на продукти, компании, упоменати търговски имена и функционалности, са защитени с авторски права. Копирането на материали, защитени с авторски права, без предварителното писмено одобрение от Оператора е забранено.
Регистрация на профил. Активиране на Приложението.
1.5. За активиране услугите на Приложението и/или Сайта Клиентът следва да регистрира личен потребителски профил, за което предоставя информация за притежаван от него мобилен номер на български мобилен оператор. За удостоверяване, че въведеният мобилен номер е притежание на Клиента Операторът изпраща, чрез SMS или персонално съобщение във Viber, уникален 4 (четири) цифрен код за активиране на потребителски профил, който представлява Вашата първоначална еднократна парола за достъп в Приложението.
1.6. С въвеждането на уникалния код, изпратен на регистрирания мобилен номер Клиентът: 1/ заявява своето съгласие за присъединяване към Програмата за лоялност, 2/ приема тези Условия и Правилата на Програмата за лоялност и 3/ активира своя УИД. Страните се споразумяват, че въвеждането на посочения код представлява обикновен електронен подпис, който има действието на саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Лични данни
1.7. Във връзка с използването на Приложението и/или Сайтът, Операторът ще събира и обработва лични данни на Клиента, включително ПИН-код за достъп до TiBuy приложението, данни за потребление на TiBuy Приложението – марка, модел, IMEI и операционна система на ползваното мобилно и/или стационарно устройство, размер на екрана, IP адрес, време и период на използване, използвани функционалности и последователност на достъп до тях. Събираните от Оператора лични данни ще се използват за подобряване работата на Приложението и Сайта, проследяване на възникнали грешки във функционирането му и тяхното отстраняване. С цел подобряване на качеството на предоставените услуги посредством Приложението и/или Сайта е възможно Операторът да използва агрегирани анонимизирани данни.
1.8. Обработването на лични данни на Клиента с цел използването на конкретните услуги, предоставяни чрез Приложението и Сайта, включително обемът и характерът на обработваните лични данни, правата във връзка с обработването им, както и друга информация свързана с обработването на личните данни на Клиента като потребител на Приложението или Сайта, са посочени в „Политиката за поверителност и Политика за използване на “бисквитки” (cookies).
Отговорност
1.9. Клиентът носи отговорност при неоторизиран опит за достъп до чужди потребителски профили, запис и/или споделяне на чужда потребителска информация.
1.10. Клиентът се задължава да не прави злонамерени опити да прекъсне която и да е функционалност на Приложението и/или Сайта, да не разпространява файлове с вируси и софтуер, които могат да бъдат използвани за неоторизиран достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.
1.11. Операторът си запазва правото да актуализира съдържанието и функционалностите на Приложението и/или Сайта, като предостави на Клиента достъп до последваща, подобрена негова версия.
1.12. Достъпът на Клиента до неговия профил в Приложението и/или Сайта може да бъде преустановяван по всяко време, по преценка на Оператора, ако Потребителят е нарушил задълженията си по тези Условия или това е необходимо за гарантиране на правилното фукнкциониране на Програмно-техническа инфраструктура на Оператора.
1.13. В процеса на употреба Приложението генерира трафик на мобилни данни, който ще се таксува съгласно плана за мобилни услуги на Клиента.

II. Информация за предоставяната услуга

2.1. Приложението и/или Сайтът предоставят на Клиента достъп до Програмата за лоялност на Оператора. Чрез Приложението и/или Сайта Клиентът:
2.1.1. се идентифицира, чрез УИД, като участник в Програмата за лоялност пред Партньори на Програмата за лоялност;
2.1.2. следи и контролира натрупаните и използваните Бонусни точки в неговия Профил;
2.1.3. получава актуална информация за Партньорите – участници в Програмата за лоялност;
2.1.4. получава актуална информация за броя на Бонусните точки, които ще се начислят в неговия Профил, за всяка една стока/услуга предлагана от всеки един от Партньорите на Програмата за лоялност, изразена като процент търговска отстъпка от цената на самата стока/услуга;
2.1.5. Има възможност (само чрез Приложението) да сканира стоки (чрез техния баркод) и/или касови бележки/фактури за покупката на тези стоки, за да получи бонусни точки при покупката на тези стоки, в случай че Операторът има организирана кампания с производител или търговски представител на производител на тези стоки.

2.2. Приложението и Сайтът представляват част от Програмно-техническа инфраструктура на Оператора за администриране и управление на Програмата за лоялност. С активирането на Уникалния си идентификатор (УИД) Клиентът става участник в Програмата за лоялност, съответно приема да спазва и прилага настоящите Условия за ползване на Приложението/Сайтът и Правилата на Програмата за лоялност.

III. Права и задължения на Оператора и Клиента при използване на Приложението/Сайта и при участието в Програмата за лоялност

3.1. Клиентът се задължава:
3.1.1. самостоятелно да следи за актуалните условия на Договора, за което Операторът е създал необходимите условия – изпратил в уведомление по реда на т. 3.2.1 и е публикувал актуалната версия на Договора в Приложението или на Сайта;
3.1.2. да спазва Правилата на Програмата за лоялност, които са неделима част от Договора;
3.1.3. да поддържа актуална предоставената на Оператора информация за себе си. При смяна на мобилния си номер Клиентът незабавно трябва да уведоми Оператора. Операторът не носи отговорност за вреди, произтичащи от пропуска на Клиента да актуализира своите данни;
3.1.4. да не злоупотребява с възможностите, предоставени от Програмата за лоялност, за изкуствено (по субективното мнение на Оператора) завишаване на Бонусни точки/Допълнителни Бонусни точки, включително, но не само, Клиентът се задължава да не получава или да не активира няколко УИД с различни номера на мобилни телефони. За умишлена злоупотреба от страна на Клиента с възможностите на Програмата с цел необосновано обогатяване, Клиентът носи отговорност в съответствие с действащото законодателство;
3.2. Клиентът има право:
3.2.1. (Право на отказ) да се откаже от от участие в Програмата за лоялност и този договор по всяко време, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като изпрати писмено заявление до Оператора. В този случай изчислените Бонусни точки / Допълнителни бонусни точки се анулират без компенсация под каквато и да е форма;
3.2.2. да подава сигнали за констатирани нередности при използването на Приложението и/или Сайта или при участието му в Програмата за лоялност;
3.2.3. да иска съдействие от Оператора за разрешаване на спорове между него и Партньор;
3.2.4. да подава сигнали и жалби срещу действия на Партньори или срещу самия Оператор
3.3. Операторът има право:
3.3.1. едностранно да променя Условията и Правилата на Програмата за лоялност (Договорът). Операторът уведомява Клиентите 3 календарни дни преди влизането на промяната в сила, като изпраща съответното уведомление (нотификация) в Приложението и Сайта и публикува новата версия на Договора в съответната секция на Приложението;
3.3.2. да прекрати начисляването на Бонусни точки без предварително уведомление, за да разследва обстоятелствата по евентуална злоупотреба на Клиента по т. 3.1.4. До края на такова разследване не се разрешава използването на натрупаните преди това Бонусни точки / Допълнителни Бонусни точки;
3.3.3. да изключи Клиента от Програмата за лоялност без предизвестие в случай на нарушение от страна на Клиента на тези Условията, включително на задължението си по 3.1.4.
3.3.4. да определи срок, след изтичането на който начислените на Клиента Бонусни точки / Допълнителни Бонусни точки ще бъдат автоматично анулирани. Начинът за анулиране е посочен в съответния раздел на Сайта
3.3.5. да спре Програмата за лоялност за всякакъв период от време, като предварително уведоми Клиентите чрез Приложението 3 (три) календарни дни преди спирането. През периода на спиране на Програмата за лоялност не се начисляват Бонусни точки и не могат да бъдат използвани натрупаните Бонусни точки.
3.3.6. едностранно да се откаже от изпълнението на Договора (да затвори Програмата за лоялност), като предварително уведоми Клиентите, чрез Приложението, 3 (три) календарни дни преди затварянето на Програмата за лоялност;
3.3.7. да изключи всеки Партньор на Програмата за лоялност от участие в Програмата за лоялност без предварително уведомяване на Участниците;
3.3.8. едностранно да прехвърли правата и задълженията по Договора на трета страна.

3.4. Операторът се задължава:
3.4.1. да актуализира съдържанието и функционалностите на Приложението и/или Сайта в съответствие целите на Програмата за лоялност и техническите изисквания на крайните устройства, на които се инсталира Приложението;
3.4.2. да предоставя на Клиентите съдействие при разрешаване на спорове възникнали между тях и Партньори на Програмата за лоялност.

3.5. Натрупаните Бонусни точки / Допълнителни Бонусни точки в Профила на Клиента се анулират, без компенсация под каквато и да е форма, в хипотезите на т. 3.2.1. 3.3.4 и 3.3.6. Редът за анулиране на Бонусни точки е:
3.5.1. По искане от страна Клиента за упражняване на правото да бъде забравен по Общия регламент за защита на данните чрез изпращане на писмено искане по каналите за обслужване на клиенти, на контактите посочени на уеб сайта на Оператора – www.tibuy.bg
3.6. Комуникация между страните – цялата комуникация между Оператора и Клиента ще се осъществява на български език, като в зависимост от характера на разменените съобщения/потвърждения/документи ще се визуализират директно на екран в Приложението или се изпращат на посочен от Клиента електронен адрес (e-mail) или като кратко текстово съобщение (‘SMS’) на посочен от Клиента мобилен телефон. Операторът и Клиентът приемат, че за целите на Договора, всяко електронно изявление изходящо от/намиращо се на Приложението и/или на Сайта се счита за извършено от Оператора, респективно всяко електронно изявление изходящо от електронния адрес (e-mail) и/или от мобилния телефон, предоставени от Клиента в процеса на кандидатстване, се счита за изходящо от Клиента.

IV. Отговорност на Оператора и Клиента

4.1. Операторът полага всички усилия да осигури пълната оперативност на Програмата за лоялност, но в същото време Операторът не носи отговорност за невъзможността за начисляване и/или използване на Бонусни точки / Допълнителни Бонусни точки, изчислени по Програмата за лоялност, която е причинена от програмно-технически неизправности и други подобни обстоятелства.
4.2. Операторът не носи отговорност за спорове и разногласия, възникнали между Клиенти и Партньори на Програмата за лоялност, освен ако такива спорове и разногласия са причинени от нарушението от страна на Оператора на задълженията му по Програмата за лоялност.
4.3. Отговорността на Оператора пред Клиента за нарушаване на Правилата на Програмата за лоялност е ограничена. При предявяване на претенции от Клиента, свързани с начисляването и/или използването на Бонусни / Допълнителни бонусни точки, Операторът разглежда претенцията и в случай, че същата е основателна, коригира остатъка от Бонусните точки / Допълнителните бонусни точки в Профила на Клиента.
4.4. Операторът няма никакви задължения и отговорност за стоките и/или услугите закупени от Клиента в рамките на Програмата за лоялност. Всички разногласия, възникнали между Клиента и Партньора, се уреждат от тях самостоятелно.
4.5. Клиентът носи отговорност за своите действия (или бездействия) в рамките на Програмата за лоялност в съответствие с действащото законодателство на Република България.
4.6. Решаване на спорове. Всяка от страните по Договора може да потърси правата си от компетентния български съд по реда, предвиден в ГПК. Преди да се възползва от тази възможност, Клиентът може също:
4.6.1. Да представи в писмен вид възраженията / претенциите си пред Оператора – в този случай Операторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено клиента за решението си по всички постъпили възражения / претенции във връзка с този Договор в срок до 30 (тридесет) календарни дни от получаването им. Ако Операторът прецени, че възраженията / претенциите на Клиента са основателни, той може да ги удовлетвори по извънсъдебен ред;
4.6.2. Независимо от правото си по т. 4.6.2, Клиентът има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси;
4.6.3. Независимо от правата си по т. 4.6.1 и т. 4.6.2, Клиентът има право да подава жалби, свързани с този Договор до Комисията за защита на потребителите на адреса, посочен в т. 1.1.

V. Допълнителни разпоредби

5.1. Всеки Партньор има право да откаже на Клиента закупуване на стоки и/или услуги в рамките на Програмата за лоялност, за които е определил специални (промоционални) цени, включително при използване на карти с отстъпки и други програми за лоялност на този обект на Партньора.
5.2. Настоящите Условия подлежат на изменение от Оператора по всяко време, за което Операторът уведомява Клиента в 7-дневен срок от изменението на Общите условия в неговия Профил или по e-mail. В тези случаи, Клиентът може в 30-дневен срок писмено да се откаже от участие в Програмата за лоялност по реда на т. 3.2.1. или да поиска да продължи участието си при старите условия, в който случай може да продължи да използва натрупаните в Профила си бонус точки, но в него не могат да бъдат начислявани нови Бонус точки.